Diamond Painting- ohje

Lue meidän ohjeet kuinka kuka tahansa pystyy aloittamaan diamond painting harrastuksen ja mitä aloittelijan tulisi ottaa huomioon. Näillä ohjeilla onnistut varmasti, ilman aiempaa kokemusta timanttitöistä.
Diamond Painting- ohje

Di­a­mond paint­ing

Dia­mond Pain­ting eli timanttityö tai timanttimaalaus se­til­lä loih­dit upei­ta mo­saiik­ki­teok­sia, jot­ka kim­mel­tä­vät kau­niis­ti luo­den jo­kai­seen teok­seen unii­kin loo­kin ja sil­miin­pis­tä­vän säih­keen.

Mitä on dia­mond pain­ting?

Et­sit­kö ken­ties uut­ta har­ras­tus­ta? Ko­kei­le ih­mees­sä ti­mant­ti­maa­laus­ta, ja up­pou­du kim­mel­tä­vien ti­mant­tien ja kau­nii­den ku­vien maa­il­maan. Ti­mant­ti­maa­laus on stressivapaata ajan­vie­tet­tä, ja so­pii­kin luo­vak­si ta­vak­si ren­tou­tua ja lie­vit­tää stres­siä, samalla luo­den upei­ta tai­de­teok­sia pit­kään ihas­tel­ta­vak­si. Se on­kin nous­sut erit­täin suu­reen suo­sioon eten­kin tee-se-itse-as­kar­te­lun ys­tä­vien kes­kuu­des­sa sen helppouden ja ren­tout­ta­van vai­ku­tuk­sen ta­kia. Ti­mant­ti­maa­laus so­vel­tuu ai­van jo­kai­selle iäs­tä ja ko­ke­muk­ses­ta huo­li­mat­ta, jo­ten se on myös oiva lah­jai­dea luo­val­le ys­täväl­le tai per­heen­jä­se­nel­le. Huomioithan että timantit ovat pieniä joten soveltuu lapsille vain vanhempien valvonnassa.

Mi­ten se toi­mii?

Ni­mes­tään huo­li­mat­ta ti­mant­ti­maa­lauk­sel­la ei kui­ten­kaan ole mi­tään te­ke­mis­tä varsinaisen maa­laa­mi­sen kans­sa. Ti­mant­ti­maa­laus on yh­dis­tel­mä paint by num­bers -tyy­liä, sekä ki­mal­te­le­via ki­viä; lop­pu­tu­lok­se­na saa­den ki­mal­te­le­van tai­de­teok­sen esi­mer­kik­si ko­din sei­näl­le tai rak­kaal­le lah­jak­si.
Dia­mond pain­tin­gis­sä kiil­tä­vät ne­liön­muo­toi­set ti­man­tit kiin­ni­te­tään kan­kaaseen niil­le osoi­te­tuil­le alueil­le. Kan­gas on it­ses­sään val­miik­si tah­me­aa, jo­ten esi­merkik­si lii­man tai tei­pin käyt­töä ei ti­mant­ti­maa­lauk­ses­sa edel­ly­te­tä. Tämä te­kee sii­tä erit­täin hel­pon har­ras­tuk­sen, joka ei myös­kään sot­ke ko­din teks­tii­lei­tä ku­ten tavallinen maa­laa­mi­nen jos­kus saat­taa.
Tah­me­aan kan­kaa­seen on pai­net­tu val­miik­si sym­bo­lit ja vä­ri­koo­dit paint by num­bers -tyy­liin. Si­nun ei siis tar­vit­se itse osa­ta muo­dos­taa pak­kauk­sen esi­merk­ki ku­vaa, vaan kuva muo­dos­tuu au­to­maat­ti­ses­ti sitä mu­kaa kun ase­tat ti­mant­te­ja niiden omil­le pai­koil­le.

Dia­mond pain­tin­gin oh­jeet

1. Avaa pak­kaus ja le­vi­tä pak­kauk­sen ta­va­rat ta­sai­sel­le, hy­vin va­lais­tul­le ja puh­taal­le alus­tal­le. Rul­laa myös mu­ka­na tul­lut kan­gas auki ja le­vi­tä pöydälle. Mi­kä­li kan­gas ei pysy täy­sin suo­ras­sa, voi sen si­joit­taa esi­mer­kik­si yön yli ras­kaan kir­ja­pi­non alle suo­ris­tu­maan

2. Pois­ta suo­ja­kal­vo alu­eel­ta, jol­la aiot työs­ken­nel­lä. Älä kui­ten­kaan pois­ta suo­ja­kal­voa koko työs­tä, sil­lä suo­ja­kal­vo suo­jaa muu­ta tah­me­aa kan­gasta li­kaan­tu­mi­sel­ta työs­ken­te­lyn ai­ka­na

3. Tun­nis­ta työs­ken­te­ly­alu­een en­sim­mäi­nen sym­bo­li. Tä­män jäl­keen kat­so ti­mant­tien numero lis­tas­ta

4. Va­lit­se oi­keat ti­man­tit nu­me­ron mu­kaan. Ti­man­tit on pa­kat­tu vä­reit­täin ja jo­kai­ses­sa paketis­sa on vä­rin oma nu­me­ro­koo­di

5. Kaa­da ti­man­tit as­ti­aan

6. Avaa va­ha­purk­ki

7. Pai­na ti­mant­ti­ky­nän pää tiu­kas­ti va­haan usei­ta ker­to­ja en­nen en­sim­mäisen ti­man­tin poimimis­ta. Tär­ke­ää on, että ky­nän pääs­sä on riit­tä­vä mää­rä va­haa. Ky­nää ei tar­vit­se kas­taa va­haan jo­kai­sen ti­man­tin vä­lis­sä, sil­lä se py­syy tah­mea­na hy­vin­kin pit­kään. Vink­ki: Voit pyöritel­lä ky­nän pää­tä puo­lel­ta toi­sel­le va­has­sa var­mis­taak­se­si, että pää on var­mas­ti täyttynyt riit­tä­väs­ti va­hal­la

8. Poi­mi as­tias­ta ti­mant­ti niin, että sen pyö­reä puo­li on ylös­päin

9. Ase­ta ti­mant­ti oi­ke­aan koh­taan alus­tal­le niin, että sen lit­teä puo­li tarrautuu tiu­kas­ti yh­teen lii­ma­pin­nan kans­sa

10.Kun lo­pe­tat työs­ken­te­lyn, suo­jaa työ pö­lyl­tä ja lial­ta suo­ja­kal­von avul­la. Voit myös lait­taa va­han muo­vi­pus­siin es­tääk­se­si sen kui­vu­mi­sen. Ky­nän pääs­sä ole­van va­han kui­vu­mi­sek­si myös ky­nän pään voi kää­riä muo­viin säi­ly­tyk­sen ajak­si

Vink­ki: Mi­kä­li poh­ja­kan­gas li­kaan­tuu työs­ken­te­lyn ai­ka­na, se voi­daan puh­dis­taa ke vyes­ti pyyh­ki­mäl­lä kos­teal­la lii­nal­la. Väl­tä kui­ten­kin han­kaa­mis­ta ja käy­tä puh­dis­ta mi­seen aina vain kyl­mää vet­tä.

Vii­meis­tel­ty työ

Kun olet saa­nut työn val­miik­si, voit vie­lä var­mis­taa ti­mant­tien py­sy­vyy­den seuraavasti: le­vi­tä suo­ja­kal­vo ti­mant­tien pääl­le ja rul­laa val­miin työn pääl­tä ke­vyes­ti esi mer­kik­si kau­li­mel­la. Näin ti­man­tit tart­tu­vat pa­rem­min ja ta­sai­sem­min lii­ma­pin­taan.

Säi­ly­tys­tä var­ten rul­laa työ ke­vyes­ti ku­vio si­sään­päin, ja säi­ly­tä se kui­vas­sa ja viileässä paikassa. Ha­lu­tes­sa­si voit myös ke­hys­tää kau­niin teok­sen tai an­taa sen esimerkiksi lah­jak­si.

Di­a­mond Paint­ing -set­ti

Mi­kään ei ole ma­sen­ta­vam­paa, kuin ko­keil­la uut­ta har­ras­tus­ta vain huo­ma­tak­se­si, ettei sinulla ole­kaan kaik­kia tar­vit­ta­via työ­ka­lu­ja. Juu­ri tä­män ta­kia Dia­mond Pain­ting -set­ti si­säl­tää kai­ken mitä tar­vit­set dia­mond pain­tin­gin aloit­tami­seen. Se si­säl­tää työ­ka­luse­tin, ki­mal­ta­vat ne­liön­muo­toi­set ti­man­tit, laa­duk­kaan kan­vaan sekä sym­bo­li­luet­te­lon hel­pot­ta­maan timanttien si­joit­te­lua.

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli

0 comments

Nopea toimitus

Jopa 1 arkipäivän toimitus kaikkialle suomeen!

Laaja valikoima

Valikoimastamme löydät numeromaalauksia, timanttimaalauksia sekä raaputuskuvia. Jokaisessa pakkauksessa mukana kaikki tarvittava.

Ystävällinen asiakaspalvelu

Autamme mielellämme aloittelevia maalareita ongelmatilanteissa